Pedagogisch project

Het Pedagogisch project van onze school:

Het pedagogisch project is het geheel van fundamentele uitgangspunten dat door het schoolbestuur voor de school wordt vastgelegd. Het zijn uitgeschreven bakens die het onderwijs en de opvoeding op school bepalen en richting geven. Het is het uitgangspunt en leidraad voor de opbouw van het concrete schoolwerk. Het mens- en maatschappijbeeld is in constante evolutie en dat vraagt om een pedagogisch project dat daarop kan inspelen. Daarom werd het bestaande project van het Gemeentelijk Onderwijs te Alveringem door de directie en het personeel onder de loep genomen en aangepast.

Dit pedagogisch project werd voorgelegd aan de schoolraad op 14 juni 2007 en goedgekeurd door het gemeentebestuur op 23 augustus 2007.

 

1.1. Gegevens met betrekking tot de situering van de onderwijsinstelling

Het onderwijs dat binnen onze school wordt aangeboden, past in het kader van een pedagogisch project, vastgelegd door de gemeenteraad. Dit pedagogisch project bepaalt de aard en het karakter van het onderwijsaanbod binnen de school. Van de leerkrachten wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs en opvoeding verschaffen. Alle andere participanten worden verondersteld de opties van dit pedagogisch project te onderschrijven.

Het pedagogisch project zal op niveau van de schoolwerking zijn vertaling vinden in het schoolwerkplan en het schoolreglement. Alle beslissingen houden uiteraard rekening met de van kracht zijnde onderwijswetgeving.

 

1.2. Situering van de onderwijsinstelling

 

Onze school is een basisschool die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs. Het schoolbestuur  is het gemeentebestuur van de gemeente Alveringem.

 - Als openbare instelling staat onze school open voor alle kinderen, welke ook de levensopvatting van de ouders is.     

 - Het onderwijs op onze school is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd vanaf 2,5 jaar.     

- Het onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen in beginsel binnen een periode van 10 aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen.

- De school realiseert de eindtermen door het Departement Onderwijs opgelegd via het leerplan van het O.V.S.G. (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap).     

- De vrije keuze van erkende filosofische of ideologische overtuiging is gewaarborgd.      

- De modaliteiten van het onderwijs dat binnen onze school door de leraren wordt aangeboden past in het kader van richtlijnen, vastgelegd door het gemeentebestuur in een door haar erkend pedagogisch project. 

- Dit pedagogisch project bepaalt de aard van het onderwijsaanbod binnen onze school. Van de leraren wordt geëist dat ze volgens de richtlijnen van dit pedagogisch project onderwijs verschaffen. Alle andere participanten onderschrijven deze opties en respecteren het pedagogisch project.   

- Beslissingen inzake gemeentelijk onderwijs, rekening houdend met de vigerende onderwijswetgeving, behoren tot de bevoegdheid van de  gemeenteraad. Het gemeentebestuur, als schoolbestuur, heeft dus een verregaande autonomie inzake vormgeving en inhoud van haar gemeentelijk onderwijs. Het  pedagogisch project geeft vorm aan deze autonomie.

 

1.3. De eigenheid van het gemeentelijk onderwijs te Alveringem

1.3.1. Situering van de school

We zijn een plattelandsschool met basisonderwijs in Alveringem en lager onderwijs (derde graad) in Stavele. Beide scholen zijn gesitueerd in een rustige, milieuvriendelijke omgeving en hebben een landelijk, familiaal karakter wat het thuisgevoel van de kinderen bestendigt. De unieke ligging brengt geborgenheid en een grote betrokkenheid op de lokale gemeenschap.

 

1.3.2. Infrastructuur

Het gemeentelijk onderwijs met zijn beide afdelingen staat borg voor een moderne infrastructuur, modern spel- en didactisch materiaal en een computernetwerk. Elke klas beschikt over een eigen klasbibliotheek. De speelweide en het schooltuintje bevorderen de betrokkenheid met de natuur. In de sportzaal kunnen allerlei culturele, sport- en spelactiviteiten georganiseerd worden.

 

1.3.3. Zorgzame school

Onze school is een gemeenschap waar het welbevinden en de betrokkenheid van elk kind centraal staat.  Mede daardoor besteedt de school meer dan gewone aandacht aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van de kinderen. De kennisontwikkeling, de vaardigheden, attitudevorming en waardenopvoeding zijn tevens essentiële pijlers. Omdat kinderen met hun sociaal-emotionele problemen altijd terecht kunnen bij de leerkracht, streven we naar de ontwikkeling van een positief zelfbeeld van elk kind. Het team draagt zorg voor alle leerlingen, zowel voor de kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen als voor de vlot lerende kinderen.  Door voortdurend overleg en een goede doorstroming van informatie in het team en een nauwe samenwerking met externe organisaties (CLB) staat het team borg voor een goede individuele begeleiding van kinderen met problemen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de soepele overgang van bijvoorbeeld kleutertijd naar lagereschooltijd. Daartoe wordt vaak klasdoorbrekend  gewerkt, ook in de lagere afdeling. Tevens wordt de overgang naar het secundair onderwijs zorgvuldig voorbereid.

 

1.3.4. Onderwijskwaliteit

Het gemeentelijk onderwijs staat borg voor kwaliteitsvol onderwijs. Gemotiveerde, ervaren en dynamische leerkrachten zetten zich dagelijks in om alle kinderen goede ontplooiingskansen te bieden. De school werkt naar de eindtermen toe via realiteitsgebonden methodes en nieuwe werkvormen. De school besteedt veel aandacht aan de brede vorming van de kinderen: sport, cultuur en milieueducatie worden geïntegreerd in het leerstofaanbod. De leerstof is sterk betrokken op de werkelijkheid waarin kinderen leven; daarom is er veel aandacht voor leeruitstappen in de onmiddellijke omgeving van de school en verder. Partner- en groepswerk binnen de realiteit van een graadsklas zijn een grote troef om zelfontdekkend leren te stimuleren. Mede daardoor worden sociale vaardigheden en leerstrategieën ingeoefend. Veel aandacht wordt besteed aan  het zelfstandig werken en het vormen van een kritische ingesteldheid tegenover de wereld waarin kinderen leven.

Het leerkrachtenteam en alle betrokkenen ontplooien een opvoeding gesteund op waarden en normen: bv. respect, weerbaarheid, beleefdheid en verantwoordelijkheid leren en durven nemen.

 

1.3.5. Communicatie

De school ligt verankerd in de lokale gemeenschap en werkt nauw samen met gemeentelijke overheid en de gemeentelijke diensten.

De school heeft een open karakter naar de ouders toe. In de school heerst een open cultuur: inspraak door ouders en leerlingen maakt van hen tevreden ‘klanten’. De verstandhouding tussen leerkrachten, leerlingen en directie is er één van begrip, inspraak en is gebaseerd op open communicatie. Het frequente overleg tussen leerkrachten verhoogt de continue zorg voor alle kinderen. Communicatie via de leerlingenagenda, de huisbezoeken, de openklasdagen en de rapportbespreking verlagen de drempel tussen school en thuis. Frequent worden ouders betrokken bij het schoolleven: lees- en knutselouders, ondersteuning tijdens uitstapjes.

 

1.4. Fundamentele uitgangspunten

Onze maatschappij is voortdurend in evolutie: op vlak van kennis en technologie, maar ook economisch en sociaal. Het is de taak van onze school om deze evolutie te onderkennen en de kinderen overeenkomstig hun mogelijkheden, gelijke ontwikkelingskansen te bieden. Zo vinden ze in onze maatschappij hun eigen weg en kunnen ze zich als volwaardige en gelukkige mensen ontplooien en engageren.

Onze school onderschrijft de principes van het handvest over de rechten van het kind. Wij leren de kinderen opkomen voor hun persoonlijke belangen en individuele verwachtingen, echter in een geest van solidariteit, waarbij we hen leren, zonder vooroordelen, open te staan voor elkaar en aandacht en respect te hebben voor de eigenheid van anderen.  Dit houdt tevens in dat de school aandacht moet hebben voor het mondiale gebeuren en het multiculturele gemeenschapsleven.

 

1.5 Visie op basisonderwijs

 De kwaliteit van de school zal zich in eerste plaats uiten in het dagelijks pedagogisch klimaat, het samenlevingsmodel dat de school uitbouwt en de leef- en werkcultuur die er heerst.

Als basis voor goed onderwijs, wil de school voortdurend bekommerd zijn en initiatieven nemen om de kinderen een positief zelfbeeld (welbevinden) te bezorgen, om hen blijvend te motiveren en hen aan te moedigen initiatieven te nemen (betrokkenheid). Daarenboven levert de school inspanningen om kinderen te leren samenwerken en te communiceren, hun zelfstandigheid te bevorderen, hun probleemoplossend en creatief denken te stimuleren en hen zelfgestuurd te leren leren.

 

Onder kenmerken van goed onderwijs verstaat de school samenhang, totale persoonlijkheidsontwikkeling, zorgbreedte, actief leren en continue ontwikkelingslijn.

1.5.1. Samenhang

 De school moet leersituaties creëren die voor de kinderen herkenbaar zijn. De kinderen moeten daarbij de centrale plaats innemen. Tevens dienen kinderen zich op de eerste plaats veilig en goed te voelen op de basisschool.  

De doelstellingen van het basisonderwijs hebben niet enkel betrekking op kennis opdoen. Ook het verwerven van inzichten, vaardigheden en attitudes met betrekking tot verschillende werkelijkheidsgebieden zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast dienen 'leren leren', 'probleemoplossend denken'  en 'sociale vaardigheden' door de basisschool heen in verschillende leergebieden aandacht te krijgen.

 

 1.5.2. Totale persoonlijkheidsontwikkeling

Alle aspecten van de persoonlijkheid dienen via de aangeboden vorming in hun ontwikkeling te worden gestimuleerd en dit op evenwichtige wijze.  Aandacht voor de totale persoonlijkheidsvorming houdt in dat het schoolteam zich beraadt over een evenwichtig vormingsaanbod en een evenwichtige activiteitenplanning.

Daarom streven we ernaar de werkwijzen en de methodes in de verschillende leerjaren op elkaar te laten aansluiten. De school houdt in haar aanbod niet alleen rekening met de verschillende ontwikkelingsterreinen maar ook met de verschillen in persoonlijkheidsontwikkeling.

Aandacht voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling impliceert daarom een gerichtheid op individualiserend onderwijs.

 

1.5.3. Zorgbreedte

Een goede interactie tussen kind en leraar, die ook rekening houdt met de thuissituatie, is noodzakelijk om tot succesvolle oplossingen te komen. Zorgbreedte heeft te maken met de aandacht die de school aan kinderen wil geven, met de wijze waarop ze omgaat met verschillen tussen kinderen. Soepele overgangen van kleuterniveau naar lager onderwijs en tussen leeftijdsgroepen dienen te worden gecreëerd. Doorbreken van het traditionele leerstofjaarklassensysteem in de lagere school is mogelijk.  De schoolteamleden trachten hun onderwijs af te stemmen op de       mogelijkheden van de individuele kinderen die ze op school begeleiden. Dit impliceert dat de school aan een aantal organisatorische voorwaarden voldoet: overlegmogelijkheid, flexibele klasorganisatie .Daarnaast moeten de leraren de attitude hebben om met elkaar over hun onderwijspraktijk te overleggen, systematisch te reflecteren op de eigen  praktijk, en open te staan voor nieuwe inhoudelijke vormen van onderwijsondersteuning en -remediëring. Zorgen dat kinderen zich goed en geaccepteerd voelen op school, er gaan  functioneren en er plezier beleven, behoort tot de essentie van zorgverbreding. Een school zal differentiatievormen inbouwen met het oog op het ondersteunen van elk kind in zijn ontwikkelingsmogelijkheden. Om een optimale zorg te realiseren heeft de school een zorgvisie opgesteld.

 

1.5.4. Actief leren

Actief leren is dus voor het kind een productief proces. Het leren dient van het kind zelf uit te gaan en door het kind spontaan als betekenisvol ervaren. Het kind heeft belang bij wat het doet en gaat daarom volledig op in het anticiperen en oplossen van problemen. De sociale interactie tussen leraar en leerling en tussen leerlingen onderling is een essentieel onderdeel van dit interactief proces.  Om actief leren op school te stimuleren, dienen realistische en betekenisvolle probleemsituaties (contexten) binnen de leersituatie te worden gecreëerd. Bij actief leren ligt de klemtoon eerder op het verwerken van, dan op de hoeveelheid aan leerinhouden. Kennis en inzicht zijn in die mate belangrijk dat zij gekoppeld kunnen worden aan denkhandelingen en strategische vaardigheden. Hierdoor worden ze voor het kind hanteerbaar binnen probleemsituaties en worden ze hefbomen voor actief leren en ontwikkeling.

 

1.5.5. Continue ontwikkelingslijn

Via het aangeboden onderwijs streeft men er naar de moeilijkheidsgraad en de inhoud af te stemmen op de ontwikkelingsmogelijkheden en -behoeften van de leerlingen. Aandacht voor 'continuïteit' binnen onderwijs betekent ook dat men de drempels tussen de verschillende fasen van de schoolloopbaan, tussen leergebieden (zie samenhang), tussen thuis- en schoolervaringen van de  leerlingen, zo laag mogelijk maakt.  De begeleiders van het kind door de basisschool moeten deze continuïteit nastreven.

De school streeft ernaar de overgang tussen kleuter en lager en van lager naar secundair zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

De doelen uit het Pedagogisch Project worden geconcretiseerd via het gebruik van de OVSG-leerplannen en dat voor de leergebieden lichamelijke opvoeding, muzische vorming, Nederlands, Frans, wereldoriëntatie, wiskunde en via de leergebiedoverschrijdende thema's leren leren, sociale vaardigheden en ICT.

Daarnaast omvat het onderwijsaanbod voor het lager onderwijs twee lestijden onderwijs in één van de erkende godsdiensten of in niet-confessionele zedenleer.

 

Hoofdafdeling

Gemeentelijke Basisschool Alveringem - Spelenderwijs
Nieuwstraat 50
8690 Alveringem

058/ 288.948
Neem contact op

 

Wijkafdeling Stavele

Ijzerstraat 6
8691 Alveringem (Stavele)

057/30 00 19
Neem hier contact op